Envato Elements

20,000599,000

Bạn sẽ nhận được: Envato Elements (Tài khoản chia sẻ)

Trang chủ: https://elements.envato.com/

Giới hạn: Đối với tài khoản chia sẻ:

  • Đối với gói dùng thử: Giới hạn 15 phút/1File download
  • Đối với gói tháng trở lên: Giới hạn 5 phút/1File download
  • Chỉ hỗ trợ lấy token cho Theme, Plugin với gói 1 năm
Sản phẩm này đã có sẵn tại cửa hàng